Maturita

s přehledem

Tento neoficiální web je věnovaný přípravě na maturitní zkoušky.

Cvičné didaktické testy

s vyhodnocením

O maturitní zkoušce

Maturita je složena ze dvou částí: společné a profilové. Společná část má za cíl prověřit vědomosti z předmětů, které jsou jednotně určeny školským zákonem, tedy z češtiny a z cizího jazyka, případně matematiky. Profilovou část organizuje každá škola zvlášť. Maturita z češtiny je součástí společné části (didaktický test) a od školního roku 2020/2021 také profilové části (písemná práce a ústní zkouška).

Společná část je jednotná, připravuje ji společnost Cermat, a je realizovaná formou didaktického písemného testu. Každý student se musí přihlásit ke dvěma povinným zkouškám, a to ke zkoušce z češtiny a dále buď ke zkoušce z cizího jazyka, nebo z matematiky. Studenti si vybírají z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny, přičemž je nutné, aby byl předmět ve škole vyučován a aby splnil časovou dotaci povinného předmětu. V rámci společné části se můžeš přihlásit na další dvě zkoušky. Výběr dvou dalších nepovinných předmětů je omezen na cizí jazyk, který nebyl zvolen jako povinný předmět, dále na matematiku a rozšiřující matematiku (dříve to byla Matematika+, na kterou nyní navazuje).

Společná část (státní)

 • Formou didaktického písemného testu
 • Povinná zkouška z
  1. českého jazyka a literatury
  2. cizího jazyka, nebo matematiky
 • Nepovinně se můžeš přihlásit k dalším 2 zkouškám

Profilová část (školní)

 • Formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
 • Povinná zkouška z
  1. českého jazyka a literatury
  2. cizího jazyka (pokud sis jej zvolil ve společné části)
  3. 2–3 zkoušky ze školní nabídky (liší se podle školy, kterou studuješ)
 • Nepovinně se můžeš přihlásit k dalším 2 zkouškám

Termíny

Přihlášku je nutné podat v případě jarního zkušebního období do 1. prosince 2022, pro podzimní období do 26. června 2023. Do přihlášky každý žák musí vyplnit osobní údaje a následně odevzdat řediteli školy, který je za studenty hromadně podává. Termíny maturit jsou orientačně vymezené na stránkách Cermatu. Konkrétní data maturitní zkoušky stanovuje vždy ředitel dané školy, a to nejméně 2 měsíce před jejich konáním. Aktuální informace nalezneš vždy na webu Cermatu v jejich maturitním kalendáři.

Jaro

   • Společná část: 2.–5. května 2023
   • Profilová část: 16. května – 10. června 2023

Podzim

 • 4. září 2023
Český jazyk a literatura  12:00
     
 • 5.září 2023
Matematika  8:30
  Francouzský jazyk  8:30
  Německý jazyk  8:30
  Ruský jazyk  8:30
  Španělský jazyk  8:30
  Anglický jazyk  12:30
     
 • 6.září 2023
Matematika rozšiřující  13:00

Jak se didaktické testy hodnotí?

Co se týče hodnocení, na maturitním vysvědčení nejsou z předmětů společné části zapsané známky. Didaktický test se hodnotí slovně jako „uspěl/a“ či „neuspěl/a“ společně s procentuálním ziskem.

 

Uspěl jsem?

Didaktické testy vyhodnocuje Cermat a výsledky zasílá do 15. května 2023 řediteli školy, který je musí předat studentům maximálně do druhého pracovního dne. Každý student dostane protokol o výsledcích svého didaktického testu. Ústní části profilové zkoušky jsou vyhodnocovány v den jejich konání. Tvůj výsledek ti oznámí předseda zkušební komise. Ostatní části profilových zkoušek (písemná práce, případně praktická zkouška) vyhodnocuje zkušební maturitní komise a jejich výsledky oznamuje co nejdříve, jak je to možné. Také platí, že pokud se tyto ostatní části profilových uskutečnily před ústní zkouškou, předseda maturitní komise musí sdělit žákovi výsledek nejpozději v den ústní zkoušky.

Abys u maturity uspěl, musíš úspěšně projít oběma částmi, jak částí společnou, tak profilovou. To se týká pouze povinné části maturitní zkoušky. Pokud se přihlásíš na některou z nepovinných zkoušek (ať už společné, či profilové části), její úspěšné složení pro splnění maturity není nutné.

Co když to nezvládnu?

Neztrácej naději. Každou zkoušku je možné 2krát opakovat a opakují se pouze ty části, které dopadly neúspěšně.

Maturita z češtiny

Maturita z češtiny je součástí společné části (didaktický test) a od školního roku 2020/2021 také profilové části (písemná práce a ústní zkouška). Didaktický test z češtiny má přesně určenou formu i obsah. Vyplatí se proto se s testem důkladně seznámit. Profilovou část si určuje každá škola podle svého vlastního uvážení.

Didaktický test z češtiny

Základní informace

 • Didaktický test se zaměřuje jak na jazykovou, tak na literární oblast. Prověřuje vědomosti a dovednosti získané v průběhu středoškolského studia.
 • Testových úloh je celkem 32.
 • Maximální bodový zisk je 50, přičemž pro úspěšné složení testu je nutné získat 22 bodů (44 %).
 • Časový limit na vypracování testu je stanoven na 85 minut. Pouze žáci, kteří se dlouhodobě vzdělávají v zahraničí, mohou požádat o výjimku – jejich časový limit může být prodloužen o 30 minut.
 • Mezi povolené pomůcky patří pouze psací potřeby, žádné jiné pomůcky povoleny nejsou. Platí zde stejná výjimka jako u časového limitu. Žákům dlouhodobě studujícím v zahraničí může být povoleno využít překladový slovník.
 • Odpovědi se zapisují do záznamového archu. Ten dostaneš od zadavatele společně s testem. A nezapomeň – to, co není v záznamovém archu, se nepočítá!

Složení testu

Obsah didaktického testu je každý rok velmi podobný, protože se řídí procentuálním rozvržením okruhů z českého jazyka. Přibližně výběr vypadá následovně:

 • Pravidla českého pravopisu: 10–20 %

Z tohoto oddílu tě může potkat cokoliv, co se týká pravidel českého pravopisu. Předpokládá se, že z této oblasti máš ucelené znalosti a že ovládáš všechny pravopisné jevy bez výjimky. Doporučujeme ti si zopakovat psaní i × y, s × z, ě × je, velkých a malých písmen a mimo jiné také interpunkce. Pravidelně se objevují úlohy na hledání chyb v jednotlivých větách či v souvislém textu.

 • Slovo, věta, souvětí: 25–35 %

Součástí testu může být také morfologická analýza, tedy určování slovních druhů a gramatických kategorií. Pravidelně se objevují i otázky na významy a vztahy mezi slovy (jako synonymie a antonymie) a na obrazná pojmenování (metafory a metonymie). Rovněž se otázky mohou týkat slovotvorné analýzy (tvoření slov, určení předpony, kořenu, přípony a koncovky). V testu tě může potkat také syntaktická analýza věty jednoduché nebo souvětí či určení větných členů.

 • Porozumění textu: 20–30 %

Jednou z ověřovaných dovedností je porozumění textu jako celku i jeho částí. Zpravidla se vyskytují otázky typu, zda výrok souhlasí se zadaným textem. Doporučujeme ti si v textu zvýrazňovat dané části, aby sis svoji odpověď 100% ověřil.

 • Charakter textu a jeho výstavba: 10–20 %

Tvým úkolem bude v tomto případě doplnit vynechané slovo na základě kontextu nebo seřadit text tak, aby na sebe smysluplně navazoval. V tomto případě se vyplatí opravdu pozorně číst. Při sestavování textu ve smysluplný celek můžou pomoct například ukazovací zájmena.

 • Literární historie a literární teorie: 10–20 %

Test rovněž ověřuje znalosti z české i světové literární historie a teorie. Typické jsou otázky na rozpoznání určitého směru na základě zadané definice či zařazení děl do daného směru, ke kterému náleží. Otázky se týkají ale i poznávání autorů podle zadaného textu, hledání a určování uměleckých jazykových prostředků nebo rozlišení typu verše a rýmového schématu.

Typy otázek

V testech se pravidelně objevují stejné typy úloh – i proto je dobré si stará zadání prolistovat. Otázky jsou jak otevřené, tak uzavřené. V případě uzavřených otázek se vybírá z navržených možností. Může se jednat o prostý výběr odpovědí ze čtyř nebo pěti možností, seřazení či přiřazení odpovědí apod. Každý rok se také objevují otázky na porozumění textu, na něž se odpovídá ve stylu „ano“ (je v textu uvedeno) či „ne“ (není v textu uvedeno). U otevřených otázek je zpravidla přesně definováno, jak má odpověď vypadat (např. vypsání slov v základním tvaru, uvedení správného tvaru slova apod.).

 

Ústní zkouška a písemná práce

Profilová část probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, která je složena z učitelů dané školy a školního maturitního komisaře. Profilová část má opět povinné a nepovinné zkoušky. Povinná je zkouška z českého jazyka a literatury a dále pak z cizího jazyka pouze v případě, že sis ho zvolil ve školní části. K tomu si každý maturant volí z nabídky maturitních předmětů další dva nebo tři předměty. Počet a výběr záleží vždy na konkrétní škole – výběr stanovuje vedení školy. Také platí, že když si student vybere ve společné části nepovinnou zkoušku z cizího jazyka, plní z něj zkoušku i v profilové části.

Průběh ústní zkoušky

ústní zkoušce si každý student musí připravit seznam literárních děl. Vedení školy vydává seznam literárních děl, z nichž si studenti vybírají nejméně 20 podle svého uvážení. Je ovšem nutné splnit kritéria pro výběr – z každého daného období je nutné mít určitý počet knih. Tyto informace ti nejspolehlivěji sdělí vedení školy nebo vyučující češtiny.

Na ústní zkoušku je vymezeno 15–20 minut na potítku a následně 15 minut před zkušební komisí. Těchto 15 minut se skutečně dodržuje, nemusíš se proto bát, že u zkoušení strávíš delší dobu, nikdo tě nebude hodinu dusit. Nejprve si vylosuješ číslo pracovního listu. V něm je umělecký text, tedy krátký úryvek (popřípadně úryvky) z knihy z tvého seznamu četby, a zároveň neumělecký text, to je úloha týkající se učiva o jazyce a slohu. Tvým úkolem je úryvek poznat a určit autora a jmenovat daný titul. Následně je nutné zasadit úryvek do kontextu dané knihy a provést analýzu textu: probrat vypravěčský způsob, čas a prostor, vyjmenovat a definovat jazykové prostředky přítomné v textu a následně daného autora charakterizovat v literárním kontextu a pojednat o něm. Otázky ohledně neuměleckého textu se týkají především stylistické a jazykové analýzy. Zadáním je najít případné podobnosti mezi uměleckým a neuměleckým textem, určit potenciálního adresáta, následně text charakterizovat z hlediska funkčního stylu a slohového postupu. Při charakteristice je také nutné vybrat jazykové prostředky a mimo jiné pomocí nich zdůvodnit výběr funkčního stylu a slohu.

A ještě jeden tip na závěr – v jeden zkušební den nemůže být jeden titul vytažen vícekrát. Proto je dobré si s kamarády sdílet, která kniha se zrovna vytáhla. Je možné, že to bude zrovna ta, kterou nechceš, a uklidní tě to.

Průběh písemné zkoušky

Zadáním písemné zkoušky je vytvoření souvislého textu s rozsahem alespoň 250 slov. Na volbu zadání a následné vypracování písemné práce je vyhrazeno minimálně 110 minut čistého času.

Výběr zadání byl vždy rozmanitý – ještě když písemná práce patřila do školní části, maturanti vybírali z šesti až deseti možností. V současnosti si zadání vytváří každá škola zvlášť, ale je pravděpodobné, že školy budou tento systém následovat. Zpravidla se vybírá z několika slohových útvarů, jako je vyprávění, úvaha, dopis, popis (např. pracovního postupu), článek do časopisu, recenze apod. Zadání může být více či méně specifikováno. Je dobré si náležitosti daných útvarů nastudovat – s jejich dodržením bude napsání práce hračka.

K vypracování testu jsou povoleny pouze psací potřeby a případně Pravidla českého pravopisu. Celá slohová práce se zaznamenává do záznamového archu.

 

 

Maturita z matematiky

V rámci povinně volitelných předmětů je možné si vybrat buď test z matematiky, nebo zkoušku z cizího jazyka. Test z matematiky má tu výhodu, že má oproti zkoušce z jazyka pouze jednu část, a sice didaktický test.

Základní informace

 • Didaktický test z matematiky má 25 otázek. Test se skládá z 14 otevřených a 11 uzavřených otázek.
 • Maximálně lze v testu získat 50 bodů, přičemž pro úspěšné složení testu je potřeba alespoň 33 % (tj. 17 bodů).
 • Časový limit pro vypracování didaktického testu je nastaven na 135 minut, tedy 2 hodiny a čtvrt čistého času. V případě studentů se speciálními potřebami je možné tento limit prodloužit na základě odůvodnění od poradenského centra.
 • Mezi povolené pomůcky patří psací potřeby (modře či černě píšící propiska) a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko), matematickofyzikální tabulky a kalkulačka bez grafického režimu, která nedokáže řešit rovnice či upravovat algebraické výrazy.
 • Nezapomeň na to, že geometrické útvary musíš obtáhnout propiskou.
 • Odpovědi se zapisují do záznamového archu, který dostaneš společně se zadáním. Odevzdává se a hodnotí pouze to, co je zapsáno v záznamovém archu, proto si na konci pečlivě zkontroluj, že si nic nezapomněl vyplnit. Veškeré poznámky si můžeš dělat do zadání – to není hodnoceno.
 • Za nesprávné či nevyplněné odpovědi se body neodečítají.

Složení testu

Obsah testu a rozsah ověřovaných vědomostí udává MŠMT v katalogu požadavků, který nalezneš na webových stránkách Cermatu. Na těchto stránkách jsou k dispozici rovněž zadání z minulých let. K úspěšnému absolvování testu by měly posloužit pouze základní matematické znalosti a dovednosti, které se osvojují v průběhu celé školní docházky. Je ale dobré si vše před testem projít a zároveň se seznámit s tím, jak je didaktický test z matematiky koncipován.

Je nutné znát základní matematické pojmy, pochopit numerické počty, ale i příklady s proměnnými, dále umět pracovat s rovinnými i prostorovými útvary a v neposlední řadě prokázat schopnost matematicky argumentovat.

V testu se objevuje 9 tematických okruhů a jsou zastoupeny zhruba tímto způsobem:

 • Číselné množiny: 4–12 %

Tento okruh testuje znalost aritmetických operací s přirozenými a celými čísly. V testu se mohou objevit i úlohy ověřující znalost racionálních a reálných čísel a číselných množin.

 • Algebraické výrazy: 8–18 %

Je nutné umět pracovat s algebraickými výrazy (tedy výrazy s proměnnými), mnohočleny, lomenými výrazy a výrazy s mocninami a odmocninami.

 • Rovnice a nerovnice: 12–20 %

Zopakuj si všechno, co se týká rovnic a nerovnic – tedy algebraické rovnice a nerovnice (neboli (ne)rovnice s neznámou), lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli, kvadratické rovnice a lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.

 • Funkce: 10–20 %

Tento okruh prověřuje základní znalost funkcí. Mohou se objevit lineární funkce a lineární lomené funkce, dále kvadratické funkce, exponenciální a logaritmické funkce a goniometrické funkce.

 • Posloupnosti a finanční matematika: 4–14 %

Ověřuje se základní znalost posloupností (aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost). Součástí testu může být také úloha z reálné situace, která by měla být vyřešena právě pomocí posloupností.

 • Planimetrie: 8–18 %

Tento okruh prověřuje znalost útvarů v dvourozměrném prostoru. Zopakujte si proto základní termíny (bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly). Mohou se objevit jak početní, tak konstrukční úlohy na trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnici a kruh. Je proto nutné mít komplexní přehled.

 • Stereometrie: 4–12 %

Stereometrie prověřuje znalost útvarů v trojrozměrném prostoru (tedy krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části). Jedná se o početní úlohy týkající se povrchů a objemů těchto útvarů a převodů jednotek. Dále jde o úlohy, ve kterých využiješ právě teoretickou znalost zmíněných útvarů.

 • Analytická geometrie: 4–14 %

Tento okruh ověřuje problematiku souřadnic bodu a vektoru v rovině i na přímce.

 • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika: 4–14 %

Úlohy z kombinatoriky a pravděpodobnosti se týkají základních poznatků. Je proto potřeba znát kombinatorická pravidla, umět určit kombinatorické skupiny a použít je v reálných situacích. Předpokládá se i znalost faktoriálů a kombinačních čísel. Mimo jiné mohou být součástí testu také úlohy ze statistiky prověřující její znalost základních pojmů, schopnost vypočítat četnost hodnoty znaku a pracovat s tabulkami a grafy.

Typy otázek

Objevují se oba typy otázek – uzavřené i otevřené. Ty mohou být následně realizovány různým způsobem. U uzavřených otázek se vybírá z pěti navržených odpovědí, objevují se i přiřazovací úlohy a dichotomické úlohy, ve kterých jde o výběr mezi „ano“ a „ne“ (tedy výpověď je, nebo není v souladu se zadáním). V případě otevřených otázek se jedná o úzce či široce otevřené. Hodnotí se buď pouze výsledek, nebo naopak i celý postup řešení. Vždy je potřeba číst pozorně zadání, aby ti v odpovědi nic nechybělo – v zadání otevřených otázek je vždy přesně specifikováno, co má být v odpovědi (např. uvést zlomek v základním tvaru, výpočet obsahu geometrického útvaru).

Jak se na maturitu připravit? 

Didaktické testy připravuje společnost Cermat, na jejích stránkách tedy najdete zadání maturitních testů z minulých let. Ty vám mohou posloužit jako materiál k procvičování.

Vyzkoušejte náš didaktický test z Matematiky a Českého jazyka s vyhodnocením a podrobnými postupy řešení.

Plán – klíč k úspěchu

Ze všeho nejdůležitější je stanovit si při přípravě na maturitu plán. Při plánování jakékoliv přípravy záleží na tom, kolik času ti do zkoušky zbývá a kolik času jsi ochotný přípravě věnovat. Radíme ti zjistit si, jaké množství učiva se dohromady musíš naučit, a spočítat si, kolik času máš. Potom učivo snadno rozlož na dny, které do maturity zbývají – nech si přitom rezervu, vždycky se hodí mít den nebo dva navíc. Nejlepší je určit si počet otázek, které chceš zpracovat, a v pozdější fázi přípravy, kolik se jich chceš naučit, a podle toho se řídit.

Záleží ale také na tom, jaký typ jsi – vyhovuje ti strávit každý den učením hodinu či dvě, nebo potřebuješ jeden volný týden (tedy v tomto případě svaťák) na to, abys všechno prošel? Někoho donutí časový tlak a nakonec i stres, pro někoho jiného je naopak lepší na všechno myslet dopředu a postupně nálož učiva „ukrajovat“. Obecně ale platí nenechávat všechno na poslední chvíli, mohlo by se ti to vymstít.

Z jakých materiálů při přípravě čerpat?

Existuje několik možných zdrojů, ze kterých můžeš při učení čerpat, a také fungují různé metody, které můžeš využít. Pro začátek je dobré kouknout samozřejmě na webové stránky Cermatu, na kterých najdeš zadání z minulých let. Ty ti mohou posloužit jako materiál k procvičování. Nalezneš tam stará zadání didakťáku, písemných prací i ústní části. I když už písemné práce ani ústní část nejsou součástí státní zkoušky (a nevytváří je Cermat), prospěje ti, když se na některá zadání podíváš, protože jsou stále podobná.

Další možností je hledat učebnice a kurzy, které se přípravou na maturitu zabývají a některé z nich si vybrat. Kurzů je velké množství, liší se obsahem a kvalitou. Nejlepší je posoudit nabídku a kvalitu na bezplatném obsahu. Proto ti doporučujeme vyzkoušet si náš didaktický test z češtiny. Je samozřejmě s vyhodnocením a u každé úlohy je také podrobně vysvětlen postup řešení.

Velmi spolehlivým zdrojem jsou tvoje zápisky a tebou vypracované materiály. Pokud je ale nemáš a už nemáš čas se každé otázce detailně věnovat, rozděl si otázky se svými kamarády. Když každý zpracuje několik málo otázek a mezi sebou si je vyměníte, budete mít za krátkou dobu zpracované všechny.

Je dobré využívat všechny formy učení. Využij všechny veřejně dostupné zdroje (mysli ale také na to, že ne všechny informace musejí být nutně pravdivé, proto na všechno nahlížej kriticky a informace si ověřuj). Skvělý způsob, jak využít čas strávený ve veřejné dopravě, je poslouchat podcasty a audioknihy. Existují i youtubové kanály zaměřené právě na přípravu na maturitu.

Informuj se!

Vzhledem k tomu, že maturitní testy připravuje Cermat, jejich webové stránky jsou studnicí veškerých (a hlavně přesných, ověřených, a tedy zaručeně pravdivých) informací o zkouškách. Pokud tedy patříš mezi ty, kteří musejí být za každou cenu informovaní, abys byl v klidu, podívej se na jejich web. Je mnohem lepší vědět, do čeho jdeš, co přesně tě čeká a i například to, jaká je struktura testů či jak vypadá zadání písemných prací. Informace ti ale můžou poskytnout i učitelé ve tvé škole. Podle informací, které o zkouškách získáš, se pak můžeš řídit a přizpůsobit tomu svoji přípravu, a tím ji zefektivnit.

Obsah všech zkoušek společné části (povinných i nepovinných) je daný katalogem požadavků, který vydává Cermat. Nalezneš ho na jejich webových stránkách. Katalog požadavků seznamuje s tím, co by mohlo být součástí didaktických testů. Shrnuje vědomosti a dovednosti, které jsou potřeba pro úspěšné složení zkoušek. V testech by se nemělo objevit tedy nic, co v tomto katalogu není zmíněno. Pro seznámení s tím, co tě čeká, je skvělé si ho alespoň zběžně prohlédnout.

Seznam se také s didaktickým testem, s tím, jak vypadá, jaké všechny typy otázek tě mohou potkat, jak se test vyplňuje. Projdi si také důkladně požadavky na písemné práce. Zadavatel sice všechny důležité informace znovu připomene, ale není na škodu už být s vyplňováním obeznámen, abys nemusel nic složitě studovat. I to ti ušetří nějaký stres a energii, která bude potřeba při vyplňování testu.

Aktuální informace o maturitní zkoušce jsou také dostupné v Maturitním zpravodaji, který vydává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Výběr předmětů je důležitý

Naprosto klíčové pro úspěšné zvládnutí maturity je správný výběr předmětů. Vyber si je podle toho, kam chceš dál směřovat a případně i na jakou vysokou školu chceš pokračovat. Snaž se vybrat si ty předměty, které tě čekají u přijímaček na VŠ tak, aby si čas strávený nad učením zužitkoval rovnou dvakrát. Když si zvolíš předměty, které ti jsou blízké a které ti v průběhu let na střední šly, máš vyhráno. Pravděpodobně totiž pak nebudeš muset trávit tolik času přípravou.

Pokud ještě nejsi v maturitním ročníku a zajímáš se o maturitní zkoušku s předstihem, máš velkou výhodu a náskok před všemi ostatními. Nezapomínej na to, že pozornost, energie a aktivita, kterou budeš věnovat v průběhu celé školní docházky do předmětů a do výuky, se ti teď mnohonásobně vrátí. Víme – může to být otrava, ale mysli na svoje budoucí já. Neexistuje nic lepšího, než najít vlastní zpracované poznámky z předchozích let. V maturitním ročníku – jako když najdeš.

Nauč se ke všem otázkám alespoň něco. Pokud se bojíš, že to, co ses naučil, zapomeneš, nauč se každé otázce úvod. To ostatní pak pravděpodobně přijde samo, případně se tě zkušební komise začne ptát. Učitelé bývají shovívaví, tím spíš, když se znáte a když ví, jak na tom jsi.

Obecné tipy na učení, které se budou hodit

 • Při učení je občas potřeba změnit prostředí. Skvělou možností jsou knihovny, do kterých chodí převážně studenti. Když budeš v prostředí, ve kterém jsou ostatní produktivní, může tě to také motivovat. Navíc oddělení prostředí odpočinku (domov) a učení (knihovna) je skvělé v tom, že si tímto způsobem navykneš na to, že když přijdeš do knihovny, začneš se efektivně učit a ne prokrastinovat.
 • Nezapomínej na odpočinek. Pokud se budeš učit skutečně efektivně, nebudeš muset nad učením sedět tak dlouho. Snaž se být maximálně koncentrovaný a ničím se nenech zbytečně rozptylovat. Pokud máš s udržením pozornosti problémy, mohou pomoct některé techniky. Skvělým pomocníkem je například pomodoro technika, která spočívá ve střídání aktivního soustředění a krátké pauzy. To se střídá po libovolně dlouhých úsecích tak, aby ti to vyhovovalo (nejčastěji je poměr mezi prací a odpočinek 30 a 5 minut, 25 a 5, či 50 a 10). Ať už zvolíš jakýkoliv poměr, je důležité dávat si pauzy. A stejně jako pauzy při učení je nutnost nezapomínat na odpočinkové aktivity. Pokud se začneš učit skutečně včas, není nutné trávit celý den nad učením.
 • Odstraň, nebo alespoň omez, sociální sítě. Pokud máš pocit, že tě sociální sítě okrádají o poslední zbytky volného času, odstraň je. Neber skrolování na sítích jako odpočinek. V pauzách mezi učením se na chvilku provětrej, prohoď pár slov s kamarády nebo rodinou nebo si běž uvařit čaj.
 • Nezapomeň na svoji motivaci. Připrav se na to, že budeš muset něco obětovat (čas s přáteli, společenské akce, koníčky, případně práci) – jediné, co nikdy neobětuj, je spánek. Ten je totiž extrémně důležitý, během něj se ti v mozku třídí informace, tvé tělo regeneruje. Nemá cenu spát méně, než jsi zvyklý a nad učením klimbat. Zároveň nezapomínej na to, že chvilkové (několikatýdenní) nepohodlí a dřina ti mohou otevřít nové možnosti. Mysli na ty roky, které jsi na střední strávil – ty přece nezahodíš. Můžeš si během učení psát seznam věcí, které bys rád po maturitě udělal, ať už to budou malé radosti, nebo velké věci. To může být taky výbornou motivací a hnacím motorem pro učení.

 

Držíme palce, ať všechno dobře dopadne 🍀!

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823